Choď na obsah Choď na menu

Školský poriadok

 

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle §153 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov , zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole novelizovanou vyhláškou 308/2009 Z. z. a všeobecne záväzného nariadenia obce Železná Breznica o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a v školských jedálňach, pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Železná Breznica.


Charakteristika školy: Materská škola Železná Breznica 181.

Materská škola je jednotriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s predĺženou povinnou predškolskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Materská škola je v tichom prostredí, oplotená pletivom, so školským dvorom umožňujúcim vykonávať rôzne pohybové aktivity a s dreveným altánom, v ktorom je možné vykonávať rôzne edukačné aktivity.

MŠ je jednopodlažná budova so vstupnou chodbou a šatňou. Na prízemí sa nachádza jedáleň, sociálne zariadenie, kuchyňa a sklady. Na poschodí sa nachádza trieda, herňa, sociálne zariadenia, spálňa, telocvičňa, sklad učebných pomôcok a kancelária.

 

Typ školy: celodenná

 

Počet tried:  1

 

Zriaďovateľ: Obec Železná Breznica.

 

Materská škola spolupracuje s Centrom pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie, so Základnou školou v Budči a okolitými materskými školami.

 

 

 

 

Prevádzka MŠ

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 06.45 - 16.30 hod.

Riaditeľka materskej školy: Bc. Adriána Bozalková.

Konzultačné hodiny : 16.30 – 17.00 /párny týždeň/, 12.00 – 13.00 /nepárny týždeň/

Na základe telefonického dohovoru o stretnutí  aj  v inom čase.

Vedúca školskej jedálne: Mariana Sedliaková.

Konzultačné hodiny : 10.00 – 11.00 hod.

Učitelia: Bc. Adriána Bozalková, Mgr. Mária Slosarčíková.

Vedenie školy a učiteľka poskytujú rodičom odborné rady a konzultácie o dieťati a jeho výchove denne. Formou pedagogickej osvety poskytujú dostatok informácií na nástenke školy, na webovej stránke a prostredníctvom Rodičovského združenia a Rady školy.

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasila ju Obec Železná Breznica, zriaďovateľ školy.

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na päť týždňov. V tomto období podľa dispozície riaditeľky materskej školy vykonáva prevádzkový zamestnanec upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku a pripravujú si triedu na ďalší šk.rok.

Prerušenie prevádzky počas hlavných prázdnin oznámi riaditeľka materskej školy oznamom spravidla dva mesiace vopred. Prerušenie prevádzky počas školského roka sa uskutočňuje pri zníženom počte dochádzajúcich detí, a to ak klesne počet pod 5 /4 deti a menej/, kedy učitelia čerpajú dovolenku. V čase prerušenia prevádzky počas prázdnin sa v škole uskutoční veľké upratovanie, dezinfekcia priestorov, prípadne maľovanie. O každom prerušení alebo obmedzení prevádzky riaditeľ informuje zákonných zástupcov detí.

 

Personálne obsadenie MŠ

 

Pedagogickí zamestnanci :

Bc. Adriána Bozalková – riaditeľka MŠ 

Mgr. Mária Slosarčíková - učiteľka MŠ

 

Prevádzkoví zamestnanci:  

Mariana Sedliaková – kumulovaná funkcia /vedúca ŠJ, kuchárka/

Emília Melagová - upratovačka

Podmienky prijatia a dochádzka dieťaťa do MŠ

(1) Zápis a prijatie detí do materskej školy

Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy. Prihlášku dostane rodič  u riaditeľky materskej školy. Potrebuje predložiť aj potvrdenie od lekára o zdravotnom stave a spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu. Potrebné je uviesť aj telefonický kontakt na rodiča.

O podmienkach prijatia a o prijatí sú rodičia informovaní ihneď po podaní prihlášky a rozhodnutie dostanú písomne poštou, alebo osobne od riaditeľky.

Rodič zdravotne znevýhodneného dieťaťa predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga, ktorý vo svojom posudku spracuje aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa. Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľkou materskej školy. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas), alebo o ukončení dochádzky. Doklady potrebné k predĺženiu povinného predprimárneho vzdelávania predloží rodič riaditeľke materskej školy spravidla do konca apríla.      O počte prijatých alebo neprijatých detí riaditeľ MŠ informuje zriaďovateľa. Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, na základe žiadosti zákonného zástupcu sa môžu integrovať aj deti so zdravotným znevýhodnením, deti nadané a talentované. Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté, ak dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy. Prednostne sú prijímané deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

 

 

 

 

 

 (2) Dochádzka detí do materskej školy

Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Teda učiteľka neprijme do MŠ dieťa choré a dieťa, ktoré berie antibiotiká. Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje rodičov telefonicky.  Rodič je povinný pri opätovnom návrate dieťaťa do MŠ predložiť potvrdenie od lekára, že je dieťa zdravé a môže byť opäť umiestnené v kolektíve.

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, zákonný zástupca je povinný oznámiť vedúcej ŠJ do 7.00 hod. jeho neprítomnosť. Ak dieťa nenavštívi MŠ dlhšie ako 3 dni, rodič po návrate dieťaťa do MŠ podpíše Prehlásenie o bezinfekčnosti, ktoré mu vydá triedna učiteľka, že dieťa prichádza z bezinfekčného prostredia a neužíva antibiotiká. Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľovi školy dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok, riaditeľ po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.    
V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom, na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas.
Ak počas dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy nastane zmena v charaktere zdravotného znevýhodnenia, riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom podá návrh na preradenie dieťaťa do inej materskej školy s prihliadnutím na charakter postihnutia. V prípade, že rodič zatají nejakú skutočnosť o dieťati, alebo učiteľka zistí u dieťaťa napr. známky autizmu, alebo iné príznaky, rodič navštívi na radu učiteľky odborníka a o výsledku informuje učiteľky v triede potvrdením o zmene zdravotného stavu. V prípade, že rodič vyšetrenie odmietne, bude predčasne ukončené jeho predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

 

(3)  Úhrada príspevkov na dochádzku

Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ  určuje zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením obce Železná Breznica -  je to 5 €. Príspevok sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. Ak sa dieťa v predškolskom zariadení stravuje, rodič uhrádza aj výdavky na stravovanie dieťaťa. 

Stravná jednotka:

Desiata: 0,26 €, obed: 0,60 €, olovrant: 0,20 € - spolu za deň: 1,06 €.

Spôsob úhrady poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom a termín úhrady je do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 

VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MŠ

 

1. Organizácia tried a vekové zloženie detí

MŠ je jednotriedna: od 3 do 6 rokov

 

2. Preberanie a odovzdávanie detí

Pri príchode dieťaťa do MŠ je zákonný zástupca povinný odovzdať zdravé dieťa službukonajúcej učiteľke osobne, nenechať dieťa v šatni bez dozoru alebo posielať dieťa do MŠ samotné. Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľ, ktorý zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi (inej splnomocnenej osobe) alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda. Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa, nie mladšie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci MŠ od prevzatia až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Deti sa schádzajú v MŠ od 6.45 h do 8.00 h. Rozchádzajú sa po 15.00 hodine alebo po dohovore s rodičom v inom čase. V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne /fotokópiou úradného rozhodnutia/ informovať riaditeľku MŠ.

·    Rodičia nevstupujú do triedy.    

     Rodič zvolí pre dieťa na prezuvky vhodnú pevnú obuv – nie šľapky !

 

 

    

3. Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup rodičia, ktorí si po vstupe do budovy MŠ očistia obuv. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skriniek vedú rodičia v spolupráci s učiteľmi deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za estetickú úpravu šatne zodpovedajú učiteľky, za hygienu, čistotu skriniek a šatne, uzamknutie vchodu určený prevádzkový zamestnanec. MŠ je v čase od 8.30 do 15.00 uzamknutá.

 

4. Organizácia v umyvárni

Deti majú samostatnú umyváreň. Každé dieťa ma vlastný uterák, hrebeň, zubnú kefku, zubnú pastu a umelohmotný pohárik na určenej značke. Za pravidelnú výmenu uterákov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určený prevádzkový pracovník.
Deti sa v umyvárni zdržujú len za prítomnosti učiteľa, ktorý ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľ.

 

5. Organizácia podávania stravy

Jedlo sa podáva deťom v týchto časových intervaloch:

Desiata:            8.30 – 8.50                                      

Obed:              11.30 – 12.00                                   
Olovrant:        14.30 – 14.50                                   

Pedagogickí zamestnanci  zodpovedajú za výchovu a vzdelávanie pri jedle. Vedú deti k osvojeniu si návykov kultúrneho stravovania, pričom v maximálnej miere uplatňujú individuálny prístup. Nenásilne usmerňujú deti počas jedla, na žiadosť rodičov aj prikrmujú. Deti (2,3,4 ročné) používajú pri jedle lyžicu, deti ( 5,6 ročné ) používajú pri jedle príbor. Za kvalitu a predpísane množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca ŠJ. Ďalej zabezpečuje zaisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.
Za organizáciu a výchovný proces zodpovedá riaditeľka MŠ a učiteľka. 
Vedúci zariadenia školského stravovania spolupracuje s riaditeľom školy pri zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi, pri výchove k spoločenskému správaniu, k zásadám zdravej výživy, k hygiene a stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí.

 

6. Pobyt detí vonku

Počas pobytu detí vonku je učiteľ povinný zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy. Na vychádzke nemôže mať pedagogicky pracovník viac ako 20 detí vo veku od štyroch do piatich rokov alebo 22 deti starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor (sánkovanie, turistická vychádzka), riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca školy alebo inú plnoletú osobu, ktorá bude dbať na bezpečnosť detí. Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí pri pobyte na školskom dvore zodpovedajú učiteľky tak isto, ako je to rozpracované pri vychádzke. Pedagogické pracovníčky opúšťajú areál MŠ až vtedy, keď majú zhromaždené všetky prítomné deti, ktoré sú im zverené.  Deti majú primerané oblečenie a obuv, aby učiteľka nemusela pobyt vonku skracovať. Aby  dieťa nešlo domov špinavé, je vhodné, ak má na pobyt vonku náhradné oblečenie.  Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity. V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa realizuje každý deň. Výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky: silný nárazový vietor, silný mráz a dážď. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.

 

7. Organizácia v spálni

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí (pyžamo). Deti oddychujú na ležadlách. Prádlo pozostávajúce z obliečky na vankúš, paplón, plachtu perú rodičia doma – každý posledný piatok v mesiaci. Pyžamká si berú na pranie každý piatok. Prádlo je označené menom. Učiteľka pri odpočinku zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí a od odpočívajúcich detí neodchádza.

 

8. Organizácia na schodoch

Schody používajú deti v priebehu dňa takým spôsobom, že pri hromadnom presune po schodisku si učiteľka zoradí deti do jedného zástupu. Deti sa pri chôdzi pridŕžajú zábradlia. Pri schádzaní zostupuje učiteľka prvá, pri vystupovaní schádza posledná.

 

 

 

 

9. Organizácia počas podujatí mimo obce

Preprava na podujatia je zabezpečená prímestskou autobusovou dopravou. Počas podujatia učiteľka zodpovedá za prípravu detí /cestuje spolu s deťmi v autobuse, čaká s deťmi na samotný začiatok, pomáha im v obliekaní, obúvaní, vyzliekaní, vyzúvaní, odprevádza ich na toaletu a pod./

Podujatia mimo obce je možné realizovať iba na základe informovaného súhlasu rodiča každého zúčastneného dieťaťa.

 

10. Organizácia záujmových krúžkov

Na základe informovaných súhlasov rodičov materská škola ponúka deťom možnosť zapojiť sa do krúžku anglického jazyka. Realizácia je v odpoludňajších hodinách /od 15.30 – 16.00/. Lektorka si preberá deti na základe informovaného súhlasu, ktorý jej písomnou formou dá rodič dieťaťa. V plnej miere zodpovedá za zdravie a bezpečnosť detí.

 

 

VYMEDZENIA POVINNOSTÍ A PRÁV ZAMESTNANCOV

Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov školy vyplýva z platných všeobecných právnych predpisov  , ich pracovnej náplne a z príkazov a pokynov ich nadriadených. Príkazmi a pokynmi možno operatívne zasahovať do pracovnej náplne zamestnancov.

1. Zamestnanci majú najmä tieto povinnosti a zodpovednosti:

–  plniť príkazy priameho nadriadeného
–  využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh
–  dodržiavať pracovný čas
–  bezdôvodne neopúšťať pracovisko
–  dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany
–  na základe zákona NRSR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov dodržiavať § 7  ods. 1 písm. c/ zákaz fajčenia v materských školách a jej objekte
–  na základe zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. a jeho novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov ,o zákaze požívania alkoholických nápojov a zneužívania omamných a psychotropných látok dodržiavať zákaz požívať alkoholické nápoje na pracovisku a v pracovnom čase aj mimo pracoviska a zároveň nenastupovať pod ich vplyvom do práce
–  ochraňovať vlastníctvo štátu, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím

 

2. Každý pracovník ma tieto práva:

– právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského významu
– na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie sa po práci  
– požadovať pomôcky na plnenie daných úloh a vykonanie potrebných opatrení pre bezpečnú prácu
– oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými, bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci nim vykonávanej

3. Povinnosti pedagogických zamestnancov:

-  zabezpečovať súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj detí v MŠ
- viesť deti k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k dodržiavaniu hygienických, dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov príslušných orgánov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri činnostiach kedy je zvýšene ohrozenie zdravia detí a pri školských podujatiach (napr. výletoch, v škole v prírode, vychádzkach a pod.)
- dodržiavať stanovené metodické postupy, postupovať podľa schválených pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov
-   zvyšovať úroveň svojej práce odborným vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
-  v záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať so zákonnými zástupcami detí; na požiadanie zákonných zástupcov informovať ich na triednych aktívoch, prípadne na individuálne dohodnutých stretnutiach, pri preberaní detí, a to ústne alebo písomne, poskytovať im odborné poradenstvo
-  spolupracovať s ostatnými zamestnancami školského zariadenia
-  sústavne sa oboznamovať s právnymi predpismi a inými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

 

 

 

 

PRÁVA A POVINNOSTÍ DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Dieťa má právo na:

 • rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu
 • bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách
 • vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,    zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a        sexuálnemu násiliu
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
 • deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v materskej škole za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

 

Dieťa  je povinné:

 • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a

vzdelávania

 • dodržiavať školský poriadok školy
 • chrániť pred poškodením majetok materskej školy,  ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie
 • konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní

 • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy
 • rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi

Práva a povinnosti zákonných zástupcov dieťaťa:

 

Zákonný zástupca dieťaťa   má právo vybrať pre svoje dieťa  materskú školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie  zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 

 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania  podľa školského zákona
 • oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom materskej  školy  a školským poriadkom
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa a poskytovanie konzultácií týkajúcich sa svojho dieťaťa s učiteľkou a riaditeľkou MŠ
 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy
 • prispievať svojimi návrhmi na obohatenie programu materskej školy
 • vyjadrovať sa k Školskému vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy - Rady školy
 • zapojiť sa do aktivít rodičovského združenia pri MŠ a obhajovať záujmy a potreby detí
 • poskytovanie informácií o aktivitách (výlety, exkurzie, ozdravné a športové aktivity, záujmové krúžky a  ďalšie aktivity) s poukázaním na výhody, riziká navrhovaného postupu
 • požiadať o prerušenie dochádzky  dieťaťa do materskej školy z dôvodu choroby dieťaťa, návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo z iných preukázateľných  rodinných dôvodov
 • na  ochranu osobných údajov dieťaťa a informácií, ktoré sa týkajú osobného alebo rodinného života  v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • v čase adaptačného/diagnostického pobytu byť prítomný na predprimárnom vzdelávaní dieťaťa po dohode s triednym učiteľom.

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 

 • vytvoriť  podmienky na predprimárne vzdelávanie svojho dieťaťa
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho  dieťaťa určené školským poriadkom
 • privádzať dieťa do materskej školy spravidla v čase do 8:30 alebo podľa dohody s riaditeľkou materskej školy a triednou učiteľkou (podľa formy predprimárneho vzdelávania, podľa formy adaptačného programu),
 • neobmedzovať a nenarúšať priebeh aktivít ostatných detí príchodom  dieťaťa v priebehu dňa
 • privádzať dieťa do materskej školy zdravé v záujme zdravia vlastného dieťaťa,  v záujme zdravia ostatných detí ako aj zamestnancov MŠ
 • poskytnúť pedagogickým zamestnancom písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti pri dlhšej neprítomnosti  dieťaťa v MŠ ako 3 dni
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
 • priviesť a odovzdať dieťa učiteľke, informovať učiteľku  o dôležitých okolnostiach týkajúcich sa dieťaťa
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti  dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 • informovať školu o zmene v osobných údajoch dieťaťa a rodičov (napr. zmena bydliska, telefónne čísla  rodičov, zmena zdravotnej poisťovne atď.)
 • oznámiť škole bez zbytočného odkladu dôvod neprítomnosti  (napr. choroba, rodinné dôvody, nepriaznivé poveternostné podmienky a i....) a predpokladanú dĺžku neprítomnosti
 • oznámiť škole v prípade  výskytu  ochorenia (parazitárneho ochorenia- vši, hlísty a i., respiračné ochorenia- ovčie kiahne, pneumokové infekcie, invazívne pneumokokové infekcie,  invazívne meningokokové infekcie, chrípka a akútne respiračné ochorenia, črevné ochorenie)  túto skutočnosť v záujme ochrany ostatných detí  a zamestnancov,

      po  návrate sa preukázať potvrdením od lekára, že dieťa môže byť začlenené znova do

      skupiny detí

 • prevziať si svoje dieťa z materskej školy do 16.30 h.
 • v čase adaptačného/diagnostického pobytu na vyzvanie triedneho učiteľa byť účastný na predprimárnom vzdelávaní dieťaťa v materskej škole so zámerom určenia ďalšieho postupu v predprimárnom vzdelávaní dieťaťa v MŠ,
 • poskytnúť pedagogickým zamestnancom písomné Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa ním poverenou osobou, nie mladšou ako 10 rokov
 • predložiť riaditeľke MŠ do 15. apríla Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa
 • uhrádzať príspevok na stravovanie  a príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ

ROZVRHNUTIE PRACOVNÉHO ČASU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca pozostáva:

·         z času, počas ktorého vykonáva vyučovaciu a výchovnú činnosť, ktorá je ustanovená Zákonom 317/ 2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

·         z času, počas ktorého vykonáva ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou, ktoré sú bližšie rozpracované v Pracovnom poriadku školy , v pracovnej náplni pedagogických zamestnancov a v Pláne práce na príslušný školský rok. V triede s celodennou prevádzkou zabezpečujú predprimárne vzdelávanie na zmeny striedavo dvaja učitelia.

 

STAROSTLIVOSŤ O HYGIENU, ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ DETÍ

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnanci MŠ sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä § 11 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č.353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č.81/1997 Z. z. a v znení vyhlášky MŠ SR č. 540/2004 Z. z., § 146 až 150 Zákonníka práce č.311/2001 Z. z., zákonom č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom Národnej rady SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a doplnkov, zákonom NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane ľudí v znení neskorších predpisov v štvrtej časti  Zdravé životné podmienky a pracovné podmienky, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľa. Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie Vlády SR č. 362/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých ukladá prevádzkovateľovi zariadenia vypracovať Prevádzkový poriadok, ktorý nám schválil Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene. Prevádzkový poriadok (PP) je súhrn opatrení na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko poškodenia zdravia.
V zmysle vyhlášky č. 306 /2008 o materských školách a novelizovanou Vyhláškou 308/2009 Z. z. v znení zmien a doplnkov podľa § 7 ods.1 za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 7 ods.2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa, až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Učitelia zabezpečujú ochranu detí pred škodlivými vplyvmi a patologickými javmi. Spoločne s rodičmi a odborníkmi riešia poruchy správania. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor. Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, používanie OPP vykonáva riaditeľka .


 

OCHRANA SPOLOČNÉHO MAJETKU

Kľúče od materskej školy má riaditeľka, učiteľka a prevádzkový zamestnanec. V budove školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby. V priebehu prevádzky MŠ za uzamkýnanie budovy zodpovedá prevádzkový zamestnanec a pedagogickí zamestnanci. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

 

 

 

 

 

Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole - DENNÝ PORIADOK

Výchovná a vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.
 

Denný poriadok  jednotriednej MŠ

 

Čas

Činnosti

6.45-8.30

 • príchod do MŠ, hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie

8.30-9.00

 • osobná hygiena, desiata

9.00-11.30

 • dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, pobyt vonku

11.30–12.00

 • osobná hygiena, obed

12.00–14.00

 • odpočinok

14.00–14.50

 • osobná hygiena, olovrant

14.50-16.30

 • popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí

 

 

V Železnej Breznici 27.08.2015


                                                                           Bc. Adriána Bozalková, riaditeľka MŠ